Skip to main content
0

Zásady ochrany osobních údajů

 

Kdo údaje zpracovává?

Asociace českých filmových klubů, z. s., spolek se sídlem Stonky 860 686 01 Uherské Hradiště zapsaný ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 433, Krajský soud v Brně (IČ 61387550) je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel internetového obchodu na webové adrese obchod.acfk.cz správcem osobních údajů. Asociace českých filmových klubů sbírá, uchovává a dále využívá osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Asociace českých filmových klubů, z. s. může pověřit zpracováním osobních údajů i třetí osobu (zpracovatele) k jasně danému účelu a za jasně daných podmínek. K informacím obsahujícím Vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby, které prošly příslušným školením a které jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti a postupy. Vaše data související s nákupem jsou zpracovávány dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“). Asociace českých filmových klubů jako správce osobních údajů podle GDPR (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Proč potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje

 • Pro zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Námi a Vaší osobou (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • V rámci plnění našich zákonných povinností jako správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). (zejména daňové a účetní povinnosti).
 • K ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Námi a Vaší osobou, plnění zákonných povinností, které nám ze smluvního vztahu mezi námi a Vaší ctěnou osobou jako zákazníkem vyplývají, včetně případných reklamačních řízení, ochrana našich majetkových zájmů pro případné soudní spory.
 • K marketingovým účelům, abychom co nejlépe přizpůsobili nabídku svých produktů a služeb.
 • pro obchodní sdělení ohledně zajímavých novinek, které připravujeme, když pro tento účel je nutný jednoznačný Váš informovaný souhlas, který se uděluje samostatně a v těchto podmínkách není řešen

Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme

S ohledem na výše uvedené zpracováváme adresní a identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a údaje umožňující kontakt s Vámi , dále jen „osobní údaje“. Jedná se tak zejména o údaje, které nám předáte při registraci nebo využíváním našich služeb:

– Email
– Heslo
– Jméno a příjmení  
– Kontaktní / doručovací adresa 
– Profilové informace jako je věk, pohlaví
– Telefonní číslo
– Platební údaje, které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb.)
– Další údaje dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři)
– IP adresa 
– IČ, DIČ 
– soubory cookies a případně jiné on-line identifikátory

Jakým kategoriím příjemců osobních údajů údaje případně předáváme

Bezpečnost Vašich dat je pro nás důležitá. Všichni naši partneři jsou proto vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:
– osoby zajišťující pro nás účetní služby
– osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu
– osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které využíváme
– osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů
– poskytovatelé platebních bran a poskytovatelé platebních karet
– poskytovatelé přepravních služeb
– poskytovatelé technických řešení umožňující jednoduché dodání Vaší objednávky a notifikaci o dodání objednávky
– provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu
Za určitých podmínek jsme pak povinni v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy předat některé Vaše osobní údaje například policii a jiným orgánům veřejné správy. 

Jakým způsobem zpracování a ochranu osobních údajů provádíme

Zpracování osobních údajů provádíme my v roli správce. Zpracování je prováděno v našem sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem (např. naší účetní). Ke zpracování údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky na základě elektronické evidence, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali nejpřísnější technickoorganizační opatření k zajištění ochrany Vašich osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Pokud subjekt údajů tedy Vy neposkytnete své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s námi jako správcem a/nebo Vám není možné poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či nějakého produktu.

Žádáme Vás, abyste uváděli pouze své pravdivé a přesné osobní údaje.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi námi jako správcem a Vámi jako subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.

V případě uzavření smlouvy dle našich Obchodních podmínek budou Vaše osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi námi a Vámi, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů nás jako správce.

Za účelem plnění naší zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem údajů.

Po uplynutí výše uvedené lhůty spolehlivě Vaše osobní údaje zlikvidujeme.

Jaká jsou vaše práva

Máte právo:

 • Být informován o zpracování svých osobních údajů (což tímto činíme)
  • Jste oprávněn od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
  • Pokud hodláme dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytneme Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
 • Požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
  • Jste oprávněni od nás požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Dále máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Na opravu poskytnutých osobních údajů
  • Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od nás požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Tyto práva lze uplatnit po přihlášení do účtu na naší adrese https://obchod.acfk.cz/, případně nám pište své požadavky na e-mail obchod@acfk.cz

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že my nebo zpracovatel (naše paní účetní) provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • Požádat nás o vysvětlení, a to e-mailem na adresu obchod@acfk.cz
 • Vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu obchod@acfk.cz, abychom zajistili odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav.
 • Nevyhovíme-li Vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup nevylučuje, abyste se obrátili se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Vaše osobní údaje nebudou prodány žádnému třetímu subjektu. Abychom vám mohli nabízet ten nejlepší obsah přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran a zároveň při sběru využíváme anonymizace. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají – ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. V současnosti se jedná se o tyto služby:

 • Google, US – analýza chování na webu

Znění obchodních podmínek včetně informace o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Vás informuje e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto obchodní podmínky včetně informace o zpracování osobních údajů, které jsou veřejně přístupné, a najdete je na našich internetových stránkách, nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Cookie Policy

Používáním webových stránek vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu s Cookie Policy. V případě nesouhlasu si můžete změnit nastavení prohlížeče v souladu s pokyny výrobce, nebo nepoužívat naše webové stránky a aplikace.

Účel a využití souborů cookies

Hlavním cílem je přizpůsobit obsah webových stránek podle preferencí uživatele a rychlosti (optimální využití) použití těchto stránek. Umožňují také sestavit anonymní, souhrnné statistiky, které ukazují, jak uživatelé používají naše webové stránky, které pomáhá zlepšovat rozsah informací a jejich zobrazení, ale bez identifikace uživatele. Abychom vám mohli nabízet ten nejlepší obsah, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran a zároveň při sběru využíváme anonymizace. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají – ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. V současnosti se jedná se o tyto služby: Google, US – analýza chování na webu.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a preference (např. přihlašovací údaje), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Logs

Během návštěvy webových stránek jsou automaticky ukládány některé informace o užívání webových stránek. Jedná se o IP adresu návštěvníka, která upřesňuje geografickou lokaci, a dále verzi prohlížeče a konkrétních navštívených stránkách. Informace o aktivitě z každé IP adresy nám pomáhají zabezpečit a ochránit webové stránky a informace zde obsažené. Pokud máte problém s přístupem na naše webové stránky, kontaktujte nás na mailové adrese obchod@acfk.cz.